Accueil   Culture du Lotus   Maţtre Gudo    Articles   Doctrine   Canon Pali
Sutras Mahayana   Humour   Histoire   Galerie   Contact   Liens

ę Nanabozho (le Grand Lapin)
Mise Ó jour de cette version franšaise :
11 aoűt 2015

On pourra trouver la version originale anglaise de ce site Ó:
Original site in EnglishAncestors

 

Versione italianaantenati dello zen soto

Je remercie Mr Mitchell qui m'a aimablement autorisÚ Ó effectuer une version franšaise de son travail. Pour la prononciation de la translitÚration Pinyin, reportez-vous Ó la Table des translitÚrations du Pinyin au Wade-Giles et au japonais

TABLE DES ROMANISATIONS EN PINYIN ET EN WADE-GILES.

(Note du traducteur: Le systŔme de translittÚration du Chinois appelÚ Pinyin, outre qu'il est le systŔme officiel du gouvernement chinois, a cette particularitÚ qu'il a ÚtÚ mis au point avec l'aide de coopÚrants albanais, Ó l'Úpoque o¨ la Chine mao´ste Útait le seul pays au monde avec lequel l'Albanie de Enver Hoxa avait encore des relations. D'o¨ certaines caractÚristiques un peu "balkaniques" du systŔme.

Ainsi, pour l'essentiel,
C doit toujours se prononcer ts
E eu
EI Ú
(vaguement diphtonguÚ e´)
CH tch
G
comme dans guÚ
R
Ó mi-chemin entre z et j
U ou
OU aou
X s
Z dz
ZH j

Il vaut mieux le savoir, en particulier pour C et R. Merci de votre attention ; ^)

Pinyin

bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Wade-Giles

efhijklmnopstuvwy

Nippon

bcdefghijklmnoprstuwyz

Bazhiao Huiqing

Baiyun Shouduan

Baizhang Huaihai

Baofeng Kewen

Baojing sanmei ke

Bojian Jujian

Can tong qi

Cao an ge

Cao-Dong zong

Caoshan Benji

Caoxi

Chan

Changsha Jingcen

Chuji

Changsha

Changzi Kuang

Chen

Dadian Baotong

Dahong Zuzheng

Dahui Zonggao

Damei Fachang

Danlin

Danxia Tianran

Danxia Zichun

Danyuan Yingzhen

Daofu

Daoxin

Daowu Yuanzhi

Daoyu

Deng Yinfeng

Deshan Xuanjian

Dongshan Liangjie

Dongting

Doushuai Congyue

Duan Zhou

Emei Shan

Fachi

Fajie kuan men

Faju

Farong

Fayan Wenyi

Fayang

Fazang

Fengxue Yanzhao

Fenyang Shanzhao

Fozhao Deguang

Fo zu tong ji

Gaofeng Yuanmiao

Guanxi Zhixian

Guifeng Zongmi

Guishan Lingyou

Gong an

Guang De

Guangdong

Guangnan

Guangxi

Hangzhou Tianlong

Heshang

Hengshan

Hoze Shenhui

Hong Dao

Hongren

Honzhi Zhengjue

Hongzhou

Huguo Jingyuan

Huqiu Shaolong

Hua Cheng

Huayan

Huayan jing

Huanglong Huinan

Huangpo Xiyuan

Hui Chang

Hui Cheng

Hui Ming

Hui Zhou

Huineng

Huizhong

Huifang

Huike

Huitang Zuxin

Huiyan Zhizhao

Huoan Shiti

I jing

Jian Xiang

Jiangxi

Jingde chuan deng lu

Jingshan Ruyan

Jingshan Daoqin

Jingtu

Jingzhao Shili

Juizhou

Juzhi

Kaifu Daoning

Kueifeng Zongmi

Kuiyang

Lanxi Daolong

Langzhou

Laozi

Leian Zhengshou

Liang Duan

Lingun Zhixian

Linji Yixuan

Liuzu tan jing

Lizhou

Lofu Shan

Longtan Chongxin

Luohan Guichen

Mian Xianjie

Mazu Daoyi

Moshan Liaojan

mo zhao chan

Nan tai si

Nanta Guangyong

Nanquan Puyuan

Nanyang Huizong

Nanyuan Huiyong

Nanyue Huairang

Nanyue Mingzan

Niutou

Pang

Poan Zuqian

Putidamo

Putuo Shan

Pu Ji

Qingyuan Qingsi

Qisong

Ruiyan Shiyan

Rujing

Sengcan

Sengzhao

Shenhui

Shenxiu

Shimen Shan

Shishuang Qingshu

Shishuang Chuyuan

Shitou Xiqian

Shoushan Shengnian

Sichuan

Sixin Wuxin

Song Shan

Songyuan Chongyue

Suizhou Daoyuan

Tai He

Tang

Tian Bao

Tianhuang Daowu

Tiantai Deshao

Tiantong Rujing

Tuxun

Wansong Xingxiu

Weishan

Wei Bo yang

Wu Zhu

Wumen Hukai

Wumen Kuan

Wutai Shan

Wu Xie Wu Hsieh

Wuzong

Xi Cao

Xianglin Chengyuan

Xiangyan Zhixian

Xinghua Cinjiang

Xingyang Qingrang

Xutang Zhiyu

Xuansha Shibei

Xuansu

Xuangzang

Xuefeng Yicun

Xuetou Chongxian

Xueyan Zuqin

Yaoshan Weiyen

Yifu

Yunmen Wenyan

Yunyan Dansheng

Zhangzhuo Xiucai

Zhao Lun

Zhaoti Huilang

Zhaozhou Congshen

Zhejiang

Zhen Yuan

Zhiban

Zhimen Guangzuo

Zhiwei

Zhixian

Zhiyan

Zhongfeng Mingben

Zhongling

Zongmi

Zongzhi

Zuefeng Yiqun

Zu tang ji

P'a-chiao Hui-ch'ing

Pai-yun Shou-tuan

Po-ch'ang Huai-hai

Pao-feng K'o-wen

P'ao-ching san-mei ko

Po-chien Chu-chien (suite)

Ts'an t'ung ch'i

Ts-ao-an ko

Ts'ao-Tung tsung

Ts'ao-shan Pen-chi

Ts'ao-hsi (suite)

Ch'an

Ch'ang-sha Ching-ts'en

Ch'u-chi

Ch'ang-sha

Ch'ang-tsu K'uang

Ch'en (suite)

Ta-t'ien Pao-t'ung

Ta-hung Tsu-cheng

Ta-hui Tsung-kao

Ta-mei Fa-ch'ang

Tan-lin

Tan-hsia T'ien-jan

Tan-hsia Tzu-ch'un

Tan-yuan Ying-chen

Tao-fu

Tao-hsin

Tao-wu Yuan-chih

Tao-yu

Teng Yin-feng

Te-shan Hsuan-chien

Tung-shan Liang-chieh

Tung-t'ing

Tou-shuai Ts'ung-yueh

Tuan Chou (suite)

E'mei Shan

Fa-ch'ih

Fa-chieh k'uan-men

Fa-chu

Fa-jung

Fa-yen Wen-i

Fa-yen

Fa-tsang

Feng-hsŘeh Yen-chao

Fen-yang Shan-chao

Fo-chao Te-kuang

Fo tsu ts'ang tchi

Kao-feng YŘan-miao

Kuan-ch'i Chih-hsien

Kuei-feng Tsung-mi

Kuei-shan Ling-yu

Kung-an

Kuang Te

Kwangtong

Kwangnan

Kwangsi (suite)

Hang-chou T'ien-lung

Ho Shang

Heng Shan

Ho-tse Shen-hui

Hung Tao

Hungjen

Hung-chih Cheng-chueh

Hung-chou

Hu-kuo Ching-yŘan

Hu-ch'iu Shao-lung

Hua Ch'eng

Huang-lung Hui-nan

Huang-p'o Hsi-yuan

Hua-yen

Hua-yen ching

Hui Ch'ang

Hui Ch'eng

Hui Ming

Hui Chou

Hui-neng (Wei-lang)

Hui-chung

Hui-fang

Hui-k'o

Hui-t'ang Tsu-hsin

Hui-yen Chih-chao

Huo-an Shih-t'i (suite)

I Ching (Yi-king) (suite)

Chien Hsiang (suite)

Kiangsi (suite)

Ching-te ch'uan teng lu

Ching-shan Ju-yen

Ching-shan Tao-ch'in

Ching-t'u

Ching-chou Shih-li (suite)

Jui-chou (suite)

ChŘ-chih (suite)

K'ai-fu Tao-ning

Kuei-feng Tsung-mi

Kuie-yang

Lan-shi Tao-lung

Langchou

Lao-tse (Lao-tseu)

Lei-an Cheng-shou

Lieng Tuan

 

Lin-chi I-hsŘan

Liu-tsu t'an-ching

Lichou

Lofu Shan

Lung-t'an Ch'ung-hsin

Lo-han Kuei-ch'en

Mi-an Hsien-chieh

Ma-tsu Tao-i

Mo-shan Liao-jan

mo-chao ch'an

Nan-t'ai-ssu

Nan-t'a Kuang-yung

Nan-ch'uan P'u-yuan

Nan-yuan Hui-chung

Nan-yuang Hui-yung

Nan-yueh Huai-jang

Nan-yueh Ming-tsan

Niu-t'ou

P'ang

P'o-an Tsu-hsien

P'u-t'i-ta-mo

P'u-tuo Shan

P'u Chi

Ch'ing-yuan Hsing-ssu

Ch'i-sung (suite)

Jui-yen Shih-yen

Ju-ching

Seng-t'san

Sengchao

Shen-hui

Shen-hsiu

Shih-men Shan

Shih-shuang Ch'ing-shu

Shih-shuang Ch'u-yuan

Shih-t'ou Hsi-ch'ien

Shou-shan Sheng-nien

Se-chuan

Ssu-hsin-Wu hsin

Sung Shan

Sung-yuan Ch'ung-yueh

Sui-chou Tao-yuan

T'ai He

T'ang

T'ien Pao

T'ien-huang Tao-wu

T'ien-t'ai Te-shao

T'ien-t'ung Ju-ching

Tu-shun (suite)

Wan-sung Hsing-hsiu

Wei-shan

Wei Po-yang

Wu Chu

Wu-men Hu-k'ai

Mu-men K'uan

Wu-t'ai Shan

Wu Hsieh

Wu Tsung

Hsi T'sao

Hsiang-lin Ch'eng-yŘan

Hsiang-yen Chih-hsien

Hsing-hua Ts'ung-chiang

Hsing-yang Ch'ing-jang

Hsu-t'ang Chih-yŘ

Hsuan-sha Shih-pei

Hsuan-su

Hsun-tsang

Hsueh-feng I-ts'un

Hsueh-tou Ch'ung-hsien

Hsueh-yen Tsu-ch'in

Yueh-shan Wei-yen

I-fu

Yun-men Wen-yen

Yun-yen T'an-sheng

Chang-cho Hsiu-ts'ai

Chao Lun

Chao-ti Hui-lang

Chao-chou Ts'ung-shen

Chekiang

Chen Yuen

Chih-pan

Chih-men Kuang-tso

Chih-wei

Chih-hsien

Chih-yen

Chung-feng Ming-pen

Chung-ling

Tsung-mi

Tsung-chih

Tsueh-feng Yi-ts'un

Tsu t'ang chi

Bash˘ Esei (suite)

Hakuun Shutan

Hyakuj˘ Ekai

H˘b˘ Kokubun

 

Hokkan Kokan (suite)

 

 

S˘t˘shu

S˘zan Honjaku

S˘shi (suite)

Zen (suite)

Ch˘sa Keishin (suite)

Shojaku (suite)

 

 

 

Daiten H˘t˘

Daik˘ Sosh˘

Daie S˘k˘

Daibai H˘j˘ (suite)

Tanrin

Tanka Tenjen

Tanka Shijun

Tangen Oshin (suite)

D˘fu

D˘shin

D˘g˘ Enchi

D˘yű

 

Tokusan Senkan

T˘zan Ry˘kai

 

Tosotsu Jűetsu (suite)

 

 

H˘ji

 

 

H˘yű

H˘gen Buneki (suite)

 

 

Funy˘ Zensh˘

Fuketsu Ensh˘ (suite)

Bussh˘ Tokk˘ (suite)

 

K˘h˘ Gemmy˘

Kankei Shikan

Keih˘ Shűmitsu (suite)

Isan Reiyű

K˘an

 

 

 

 

K˘shű Tenryű

 

 

Kataku Jinne

 

K˘nin (suite)

Wanshi (suite)

 

Gokoku Keigen (suite)

Kukyű J˘ryű (suite)

 

Ory˘ Enan

Obaku Kiun

 

 

 

 

Emy˘

 

En˘

Echű

Eh˘

Eka (suite)

Kaid˘ Soshin

Kaigan Chish˘ (suite)

Wakuan Shitai

Ekiky˘

 

 

 

Kinzan Nyoen

Kinzan D˘kin

 

Keih˘ Shűmitsu (suite)

 

Gutei (suite)

Kaifuku D˘nei (suite)

 

 

Rankei D˘ryű

 

R˘ji

Raian Sh˘ju (suite)

 

 

Rinzai Gigen

 

 

 

Ryűtan Sűshin

Rakan Keishin

Mittan Kanketsu (suite)

Baso D˘itsu (suite)

Matsuzan Ry˘nen

mokus˘ zen (suite)

Nantaiji

Nant˘ K˘yű

Nansen Fugan

Nan'y˘ Echű

Nanin Egy˘

Nangaku Ej˘

Nangaku My˘san (suite)

 

 

Hoan Sosen

Bodaidaruma (Bodhidharma)

 

Fujaku

Seigen Gy˘shi (suite)

Kaisű (suite)

Zuigan Shigen

Ny˘j˘

S˘san (suite)

 

 

Jinshű (suite)

S˘sh˘

Sekis˘ Keisho

Sekis˘ Soen

Sekit˘ Kisen

Shűzan Sh˘nen

 

Shishin Goshin

 

Sh˘gen Sűgaku

Suishű D˘en (suite)

 

 

Tenn˘ D˘go

Tendai Tokush˘

Tend˘ Ny˘j˘

 

 

 

 

 

Mumon Ekai

Mumonkan

 

 

 

 

Ky˘rin Ch˘on

Ky˘gen Chikan

K˘ke Sonsh˘

K˘y˘ Shinj˘

Kid˘ Chigu

Gensha Shibi

Genso (suite)

 

Sepp˘ Gison

Setch˘ Jűken

Setsugan Sokin

Yakusan Igen

Gifuku

Ummon Bunen

 

Ch˘setsu Shűsai (suite)

 

 

J˘shű Jűshin

 

 

 

Chimon K˘so

Chii

Chisen

Chigan

Chűh˘ My˘hon

 

 

 

 

 

[Retour Ó l'index des Ancŕtres du Zen S˘t˘ en Chine]

Accueil   Culture du Lotus   Maţtre Gudo    Articles   Doctrine   Canon Pali
Sutras Mahayana   Humour   Histoire   Galerie   Contact   Liens