Ingresso   Cultura del loto   Maestro Gudo   Articoli   Dottrina   Canone Pali   
Sutra Mahayanici
   Umorismo   Storia   Galleria   Contatti   Legami

© Nanabozho (il Coniglio Magno)
Aggiornamento di questa versione italiana : 13 novembre 2006

 

Si potrà trovare la versione originale inglese di questo documento a:
The Original Versionhttp://home.att.net/~sotozen/

Version françaiseVersion française

Ringrazio il Sig. Mitchell per la sua cortese autorizzazione a fare questa versione del suo lavoro. Per la pronuncia della traslitterazione Pinyin, si prega riportare alla Tavola delle traslitterazioni dal Pinyin al Wade-Giles ed al Giapponese

 

TAVOLA DELLE ROMANIZZAZIONI IN PINYIN ED IN WADE-GILES.

(Nota del traduttore: Il sistema di traslitterazione del Cinese chiamato Pinyin, oltre ad essere il sistema ufficilae del governo cinese, ha come particolare di esser stato sistemato coll'aiuto di cooperanti albanesi, all'epoca che questa Cina maoista era l'unico paese al mondo con chi l'Albania di Enver Hoxa ad aver ancora relazioni. Cui certe caratteristiche un pò "balcaniche" del sistema.

Dunque, per l'essenziale,
C si deve sempre pronunciare ts
E
si pronuncia come una ö tedesca o la eu francese
EI é
(vagamente diftongato )
CH tsc
G
come ghé
Q
si pronuncia sc
R
a meta tra z et gi
U
all'italiana
OU
sarà au
W
risulta sempre una doppia-u (Wa = Ua)
X
come una s
Z dz (
e non tz)
ZH
come una gi

Meglio saperlo, specie per la C e la R. Grazie della vostra attenzione ; ^)

Pinyin

bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Wade-Giles

efhijklmnopstuvwy

Nippon

bcdefghijklmnoprstuwyz

Bazhiao Huiqing

Bailetian (772-846)

Baiyun Shouduan

Baizhang Huaihai

Baofeng Kewen

Baojing sanmei ke

Bojian Jujian

P'a-chiao Hui-ch'ing

 

Pai-yun Shou-tuan

Po-ch'ang Huai-hai

Pao-feng K'o-wen

P'ao-ching san-mei ko

Po-chien Chu-chien (segue)

Bashô Esei (segue)

Hakurakuten

Hakuun Shutan

Hyakujô Ekai

Hôbô Kokubun

 

Hokkan Kokan (segue)

Can tong qi

Cao an ge

Cao-Dong zong

Caoshan Benji

Caoxi

Chan

Changsha Jingcen

Chuji

Changsha

Changzi Kuang

Chen

Ts'an t'ung ch'i

Ts-ao-an ko

Ts'ao-Tung tsung

Ts'ao-shan Pen-chi

Ts'ao-hsi (segue)

Ch'an

Ch'ang-sha Ching-ts'en

Ch'u-chi

Ch'ang-sha

Ch'ang-tsu K'uang

Ch'en (segue)

 

 

Sôtôshu

Sôzan Honjaku

Sôshi (segue)

Zen (segue)

Chôsa Keishin (segue)

Shojaku (segue)

 

 

 

Dadian Baotong

Dahong Zuzheng

Dahui Zonggao

Damei Fachang

Danlin

Danxia Tianran

Danxia Zichun

Danyuan Yingzhen

Daofu

Daoxin

Daowu Yuanzhi

Daoyu

Deng Yinfeng

Deshan Xuanjian

Dongshan Liangjie

Dongting

Doushuai Congyue

Duan Zhou

Ta-t'ien Pao-t'ung

Ta-hung Tsu-cheng

Ta-hui Tsung-kao

Ta-mei Fa-ch'ang

Tan-lin

Tan-hsia T'ien-jan

Tan-hsia Tzu-ch'un

Tan-yuan Ying-chen

Tao-fu

Tao-hsin

Tao-wu Yuan-chih

Tao-yu

Teng Yin-feng

Te-shan Hsuan-chien

Tung-shan Liang-chieh

Tung-t'ing

Tou-shuai Ts'ung-yueh

Tuan Chou (segue)

Daiten Hôtô

Daikô Soshô

Daie Sôkô

Daibai Hôjô (segue)

Tanrin

Tanka Tenjen

Tanka Shijun

Tangen Oshin (segue)

Dôfu

Dôshin

Dôgô Enchi

Dôyû

 

Tokusan Senkan

Tôzan Ryôkai

 

Tosotsu Jûetsu (segue)

 

Emei Shan

E'mei Shan

Fachi

Fajie kuan men

Faju

Farong

Fayan Wenyi

Fayang

Fazang

Fengxue Yanzhao

Fenyang Shanzhao

Fozhao Deguang

Fo zu tong ji

Fa-ch'ih

Fa-chieh k'uan-men

Fa-chu

Fa-jung

Fa-yen Wen-i

Fa-yen

Fa-tsang

Feng-hsüeh Yen-chao

Fen-yang Shan-chao

Fo-chao Te-kuang

Fo tsu ts'ang tchi

Hôji

 

 

Hôyû

Hôgen Buneki (segue)

 

 

Funyô Zenshô

Fuketsu Enshô (segue)

Busshô Tokkô (segue)

 

Gaofeng Yuanmiao

Guanxi Zhixian

Guifeng Zongmi

Guishan Lingyou

Gong an

Guang De

Guangdong

Guangnan

Guangxi

Kao-feng Yüan-miao

Kuan-ch'i Chih-hsien

Kuei-feng Tsung-mi

Kuei-shan Ling-yu

Kung-an

Kuang Te

Kwangtong

Kwangnan

Kwangsi (segue)

Kôhô Gemmyô

Kankei Shikan

Keihô Shûmitsu (segue)

Isan Reiyû

Kôan

 

 

 

 

Hangzhou Tianlong

Heshang

Hengshan

Hoze Shenhui

Hong Dao

Hongren

Honzhi Zhengjue

Hongzhou

Huguo Jingyuan

Huqiu Shaolong

Hua Cheng

Huanglong Huinan

Huangpo Xiyuan

Huayan

Huayan jing

Hui Chang

Hui Cheng

Hui Ming

Hui Zhou

Huineng

Huizhong

Huifang

Huike

Huitang Zuxin

Huiyan Zhizhao

Huoan Shiti

Hang-chou T'ien-lung

Ho Shang

Heng Shan

Ho-tse Shen-hui

Hung Tao

Hungjen

Hung-chih Cheng-chueh

Hung-chou

Hu-kuo Ching-yüan

Hu-ch'iu Shao-lung

Hua Ch'eng

Huang-lung Hui-nan

Huang-p'o Hsi-yuan

Hua-yen

Hua-yen ching

Hui Ch'ang

Hui Ch'eng

Hui Ming

Hui Chou

Hui-neng (Wei-lang)

Hui-chung

Hui-fang

Hui-k'o

Hui-t'ang Tsu-hsin

Hui-yen Chih-chao

Huo-an Shih-t'i (segue)

Kôshû Tenryû

 

 

Kataku Jinne

 

Kônin (segue)

Wanshi (segue)

 

Gokoku Keigen (segue)

Kukyû Jôryû (segue)

 

Oryô Enan

Obaku Kiun

 

 

 

 

Emyô

 

Enô

Echû

Ehô

Eka (segue)

Kaidô Soshin

Kaigan Chishô (segue)

Wakuan Shitai

I jing

I Ching (Yi-king) (segue)

Ekikyô

Jian Xiang

Jiangxi

Jingde chuan deng lu

Jingshan Ruyan

Jingshan Daoqin

Jingtu

Jingzhao Shili

Juizhou

Juzhi

Chien Hsiang (segue)

Kiangsi (segue)

Ching-te ch'uan teng lu

Ching-shan Ju-yen

Ching-shan Tao-ch'in

Ching-t'u

Ching-chou Shih-li (segue)

Jui-chou (segue)

Chü-chih (segue)

 

 

 

Kinzan Nyoen

Kinzan Dôkin

 

Keihô Shûmitsu (segue)

 

Gutei (suite)

Kaifu Daoning

Kueifeng Zongmi

Kuiyang

K'ai-fu Tao-ning

Kuei-feng Tsung-mi

Kuie-yang

Kaifuku Dônei (segue)

 

 

Lanxi Daolong

Langzhou

Laozi

Leian Zhengshou

Liang Duan

Lingun Zhixian

Linji Yixuan

Liuzu tan jing

Lizhou

Lofu Shan

Longtan Chongxin

Luohan Guichen

Lan-shi Tao-lung

Langchou

Lao-tse (Lao-tseu)

Lei-an Cheng-shou

Lieng Tuan

 

Lin-chi I-hsüan

Liu-tsu t'an-ching

Lichou

Lofu Shan

Lung-t'an Ch'ung-hsin

Lo-han Kuei-ch'en

Rankei Dôryû

 

Rôji

Raian Shôju (segue)

 

 

Rinzai Gigen

 

 

 

Ryûtan Sûshin

Rakan Keishin

Mian Xianjie

Mazu Daoyi

Moshan Liaojan

mo zhao chan

Mi-an Hsien-chieh

Ma-tsu Tao-i

Mo-shan Liao-jan

mo-chao ch'an

Mittan Kanketsu (segue)

Baso Dôitsu (segue)

Matsuzan Ryônen

mokusô zen (segue)

Nan tai si

Nanta Guangyong

Nanquan Puyuan

Nanyang Huizong

Nanyuan Huiyong

Nanyue Huairang

Nanyue Mingzan

Niaokuo Daolin

Niutou

Nan-t'ai-ssu

Nan-t'a Kuang-yung

Nan-ch'uan P'u-yuan

Nan-yuan Hui-chung

Nan-yuang Hui-yung

Nan-yueh Huai-jang

Nan-yueh Ming-tsan

 

Niu-t'ou

Nantaiji

Nantô Kôyû

Nansen Fugan

Nan'yô Echû

Nanin Egyô

Nangaku Ejô

Nangaku Myôsan (segue)

Chôka Dôrin

 

Pang

Poan Zuqian

Putidamo

Putuo Shan

Pu Ji

P'ang

P'o-an Tsu-hsien

P'u-t'i-ta-mo

P'u-tuo Shan

P'u Chi

 

Hoan Sosen

Bodaidaruma (Bodhidharma)

 

Fujaku

Qingyuan Qingsi

Qisong

Ch'ing-yuan Hsing-ssu

Ch'i-sung (segue)

Seigen Gyôshi (segue)

Kaisû (segue)

Ruiyan Shiyan

Rujing

Jui-yen Shih-yen

Ju-ching

Zuigan Shigen

Nyôjô

Sengcan

Sengzhao

Shenhui

Shenxiu

Shimen Shan

Shishuang Qingshu

Shishuang Chuyuan

Shitou Xiqian

Shoushan Shengnian

Sichuan

Sixin Wuxin

Song Shan

Songyuan Chongyue

Suizhou Daoyuan

Seng-t'san

Sengchao

Shen-hui

Shen-hsiu

Shih-men Shan

Shih-shuang Ch'ing-shu

Shih-shuang Ch'u-yuan

Shih-t'ou Hsi-ch'ien

Shou-shan Sheng-nien

Se-chuan

Ssu-hsin-Wu hsin

Sung Shan

Sung-yuan Ch'ung-yueh

Sui-chou Tao-yuan

Sôsan (segue)

 

 

Jinshû (segue)

Sôshô

Sekisô Keisho

Sekisô Soen

Sekitô Kisen

Shûzan Shônen

 

Shishin Goshin

 

Shôgen Sûgaku

Suishû Dôen (segue)

Tai He

Tang

Tian Bao

Tianhuang Daowu

Tiantai Deshao

Tiantong Rujing

Tuxun

T'ai He

T'ang

T'ien Pao

T'ien-huang Tao-wu

T'ien-t'ai Te-shao

T'ien-t'ung Ju-ching

Tu-shun (segue)

 

 

Tennô Dôgo

Tendai Tokushô

Tendô Nyôjô

 

Wansong Xingxiu

Weishan

Wei Bo yang

Wu Zhu

Wuchu Daguan

Wumen Huikai

Wumen Kuan

Wuming Huixing

Wutai Shan

Wutai Wuming

Wuxiang

Wu Xie

Wuxue Zuyuan

Wuzhun Shifan

Wuzong

Wuzu Fayan

Wan-sung Hsing-hsiu

Wei-shan

Wei Po-yang

Wu Chu

Wu-ch'u Ta-kuan

Wu-men Hui-k'ai

Mu-men K'uan

Wu-ming Hui-hsing

Wu-t'ai Shan

Wu-t'ai Wu-ming

Wu-hsiang

Wu-Hsieh

Wu-hsüeh Tsu-yüan

Wu-chun Shih-fan

Wu Tsung

Wu-tsu Fa-yen

 

 

 

 

Busso Taikan

Mumon Ekai

Mumonkan

Mumyô Eshô

Gotai san

Gotai Mumyô

Musô

 

Mujun Shihan

Mugaku Sogen

 

Goso Hôen

Xi Cao

Xianglin Chengyuan

Xiangyan Zhixian

Xingduan

Xinghua Cunjiang

Xingyang Qingrang

Xutang Zhiyu

Xuansha Shibei

Xuansu

Xuangzang

Xuefeng Yicun

Xuetou Chongxian

Xueyan Zuqin

Hsi T'sao

Hsiang-lin Ch'eng-yüan

Hsiang-yen Chih-hsien

Hsing-tuan

Hsing-hua Ts'ung-chiang

Hsing-yang Ch'ing-jang

Hsu-t'ang Chih-yü

Hsuan-sha Shih-pei

Hsuan-su

Hsun-tsang

Hsueh-feng I-ts'un

Hsueh-tou Ch'ung-hsien

Hsueh-yen Tsu-ch'in

 

Kyôrin Chôon

Kyôgen Chikan

Gyôtan

Kôke Sonshô

Kôyô Shinjô

Kidô Chigu

Gensha Shibi

Genso (segue)

 

Seppô Gison

Setchô Jûken

Setsugan Sokin

Yaoshan Weiyen

Yifu

Yingan Tanhua

Yongjia Xuanjue

Yongming Yanshou

Yuanwu Keqin

Yuansou

Yuean Shanguo

Yuelin Shiguan

Yueshan Weiyan

Yuezhou Qianfeng

Yunan Buyan

Yungai Shouzhi

Yunju Daoying

Yunmen Wenyan

Yunyan Dansheng

Yueh-shan Wei-yen

I-fu

Ying-an T'an-hua

Yung-chia Hsüan-chüeh

Yung-ming Yen-shou

Yüan-wu K'o-ch'in

Yüan-sou

Yüeh-an Shan-kuo

Yüeh-lin Shih-kuan

Yueh-shan Wei-yen

Yüeh-chou Ch'ien-feng

Yün-an Pu-yen

Yün-kai Shou-chih

Yün-chü Tao-ying

Yun-men Wen-yen

Yun-yen T'an-sheng

Yakusan Igen

Gifuku

Oan Donge

Yôka Genkaku

Yômyô Enjû

Engo Kokugon

Gensô

Gettan Zenka

Getsurin Shikan

Yakusan Igen

Esshû Kenpô

Unnan Fugan

Ungai Shuchi

Ungo Dôyô

Ummon Bunen

 

Zhangzhuo Xiucai

Zhao Lun

Zhaoti Huilang

Zhaozhou Congshen

Zhejiang

Zhen Yuan

Zhiban

Zhimen Guangzuo

Zhiwei

Zhixian

Zhiyan

Zhongfeng Mingben

Zhongling

Zongmi

Zongzhi

Zuefeng Yiqun

Zu tang ji

Chang-cho Hsiu-ts'ai

Chao Lun

Chao-ti Hui-lang

Chao-chou Ts'ung-shen

Chekiang

Chen Yuen

Chih-pan

Chih-men Kuang-tso

Chih-wei

Chih-hsien

Chih-yen

Chung-feng Ming-pen

Chung-ling

Tsung-mi

Tsung-chih

Tsueh-feng Yi-ts'un

Tsu t'ang chi

Chôsetsu Shûsai (segue)

 

 

Jôshû Jûshin

 

 

 

Chimon Kôso

Chii

Chisen

Chigan

Chûhô Myôhon

 

 

 

 

 

[Ritorno all'indice degli Antenati dello Zen Sôtô in Cina]

[Ritorno ai Cinque Ranghi di Dongshan Liangjie]

Ingresso   Cultura del loto   Maestro Gudo   Articoli   Dottrina   Canone Pali   
Sutra Mahayanici   Umorismo   Storia   Galleria   Contatti   Legami